jQuery 正则常见匹配

清华大佬耗费三个月吐血整理的几百G的资源,免费分享!....>>>

var reg = /^[1-9]\d*$/; //校验数量为正整数
var nameRule = /^[\u4e00-\u9fa5]{2,20}$/; //姓名正则匹配
var telRule = /^1[3|4|5|7|8][0-9]\d{8}$/; //手机号码正则匹配
var num = /^[0-9]+\.?[0-9]{0,2}$/


reg.test(XXX);