php时间日期计算

2019PHP高薪工程师学习路线图....>>>

简单的时间计算
//时间计算 开始,结束,类型
function shijianjisuan($kaishi,$jieshu,$leixing='shi') {
  if ($leixing=='shi')//小时
  {
	$sc = floor((strtotime($jieshu) - strtotime($kaishi)) / 3600);
  }
  elseif ($leixing=='fen')//分钟
  {
	$sc = floor((strtotime($jieshu) - strtotime($kaishi)) / 60);
  }
  elseif ($leixing=='tian')//天
  {
    $sc = floor((strtotime($jieshu) - strtotime($kaishi)) / 3600/24); 
  }
  return $sc;
}

$a='2016-08-02';
$b='2016-08-04';
echo shijianjisuan($a,$b,'tian');