C#获取一个指定范围内的随机日期函数代码

清华大佬耗费三个月吐血整理的几百G的资源,免费分享!....>>>

这个C#函数可以传入两个日期类型(DateTime)的参数,一个开始日期,一个结束日期,函数将会随机返回在这个范围内的日期,这个函数非常有 用,比如我们要随机生成一些文章,但又不希望文章的日期都一样,通过这个函数就可以随机生成一些日期写入数据库,这样就不会让人看出来这些文章是批量插入 的。

/// <summary>
    /// 得到随机日期
    /// </summary>
    /// <param name="time1">起始日期</param>
    /// <param name="time2">结束日期</param>
    /// <returns>间隔日期之间的 随机日期</returns>
    public static DateTime GetRandomTime(DateTime time1, DateTime time2)
    {
      Random random = new Random();
      DateTime minTime = new DateTime();
      DateTime maxTime = new DateTime();
 
      System.TimeSpan ts = new System.TimeSpan(time1.Ticks - time2.Ticks);
 
      // 获取两个时间相隔的秒数
      double dTotalSecontds = ts.TotalSeconds;
      int iTotalSecontds = 0;
 
      if (dTotalSecontds > System.Int32.MaxValue)
      {
        iTotalSecontds = System.Int32.MaxValue;
      }
      else if (dTotalSecontds < System.Int32.MinValue)
      {
        iTotalSecontds = System.Int32.MinValue;
      }
      else
      {
        iTotalSecontds = (int)dTotalSecontds;
      }
 
 
      if (iTotalSecontds > 0)
      {
        minTime = time2;
        maxTime = time1;
      }
      else if (iTotalSecontds < 0)
      {
        minTime = time1;
        maxTime = time2;
      }
      else
      {
        return time1;
      }
 
      int maxValue = iTotalSecontds;
 
      if (iTotalSecontds <= System.Int32.MinValue)
        maxValue = System.Int32.MinValue + 1;
 
      int i = random.Next(System.Math.Abs(maxValue));
 
      return minTime.AddSeconds(i);
    }